O projekcie

 

Projekt "MŁODZI AKTYWNI BEZ BARIER” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młody na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 (32 Kobiet, 28 Mężczyzn) osób w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkałe w woj. Podkarpackim do 29.02.2020 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety
  • Osoby bierne zawodowo
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby zamieszkujące średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

 

 

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

 

Teren realizacji projektu: Całe województwo Podkarpackie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 42 osoby

- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji zgodny z regulaminem konkursu – 39 %

-Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zgodny z regulaminem konkursu – 54%

-Wskaźnik efektywności zawodowej zgodny z regulaminem konkursu – 27%

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Script logo