Rekrutacja

 

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznie, telefonicznie, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem biura projektu (dogodne dla osoby z niepełnosprawnościami). Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia danej grupy szkoleniowej.

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP – ocena formalna (dokonywana przez Kierownika Projektu w metodzie 0-1).
Na tym etapie nastąpi weryfikacja czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika tj.:

  • Pozostawanie w wieku 18-29 lat
  • Miejsce zamieszkania: Całe województwo Podkarpackie
  • Posiadanie statusu osoby pozostającej bez pracy  nie uczestniczącej w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) lub fakt posiadania statusu osoby zatrudnionej na umowie krótkoterminowej lub umowie cywilnoprawnej

 

II ETAP - Kryteria dodatkowych punktów:

  • Kobiety - 2 pkt.
  • Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnością - 3 pkt.
  • Osoby o niskich kwalifikacjach - 3 pkt.
  • Osoby ze średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (tj. tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg) – 5 pkt.

 

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

 

Po każdej turze powstanie lista rankingowa oraz lista rankingowa rezerwowa. Jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc w grupie, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie dla przewoźnika

Ankieta potrzeb

 

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

UWAGA!: Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać tutaj

 

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zgłoszeniowego online

>>>Formularz online<<<

Script logo