Usługi

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Ustalenie potrzeb Uczestnika Projektu, działania aktywizacyjne. Każdy z uczestników odbędzie wymienione poniżej wsparcie:

  • Indywidualny plan działania (6h/osoba), usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz opracowanie IPD.

  • Miękkie kompetencje zawodowe (1gr/24h), moduły: nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poruszania się po rynku pracy, wybór odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Szkolenia Zawodowe (1 gr/średnio 120h), usługa polegać będzie na przygotowaniu uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w środowisku pracy. Tematyka szkoleń będzie dostosowana do potrzeb określonych w IPD oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (8h/osoba) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla uczestnika projektu oraz właściwego uczestnika projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Głównym zadaniem będzie dostarczanie UP ( drogą mailową, osobistą) ofert pracy zgodnych z posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem. Metoda pracy: rozmowa indywidualna z UP, zebranie informacji, nadzór nad poprawnym formatem: listu motywacyjnego i CV, indywidualne rozmowy.

4. Staże zawodowe (4 miesiące/osoba) – każdy z 54 uczestników projektu odbędzie czteromiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (6,78/h brutto)1
•    stypendium stażowe (1017,40 zł brutto/ miesiąc)1
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy, oraz art.72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Script logo